Svelvik kommune er underlagt Lov om offentlige anskaffelser. Dette påvirker også hvordan leverandører må forholde seg til kommunen.

Hvordan bli leverandør til Svelvik kommune?

Alle innkjøp over kr. 100.000 blir konkurranseutsatt i Svelvik kommune, i henhold til del I i Lov om offentlige anskaffelser. 

Alle anskaffelser av varer og tjenester Svelvik kommune foretar til en verdi over kr. 1.100.000,- eks. mva. skal kunngjøres på  Doffin.no - database for offentlig innkjøp. 

Kommunens avtaler etableres med bakgrunn i behov som har oppstått internt i kommuneorganisasjonen. Behovene blir i samarbeid med innkjøpsavdelingen analysert og spesifisert, som deretter kunngjøres på Doffin.

Svelvik kommune inngår ikke avtaler på bakgrunn av henvendelser initiert av leverandører. Reklamekampanjer rettet mot Svelvik kommune eller uanmeldte besøk i den hensikt å skape behov og fremme salg er uønsket.

Svelvik kommune oppfordrer alle næringsdrivende som ønsker å levere varer og tjenester til kommunen, eller andre offentlige virksomheter, til å sette seg inn i regelverket om offentlige anskaffelser og aktivt bruke Doffin.

Regelverket om offentlige anskaffelser

Regelverket om offentlige anskaffelser omfatter flere lover og forskrifter
De mest sentrale dokumentene i regelverket er:

Lov om offentlige anskaffelser
 Forskrift om offentlige anskaffelser
 Veileder til forskrift om offentlige anskaffelser
 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (sosial dumping)

Miljøkrav i kommunens anskaffelser

Det er en målsetting at miljøarbeidet skal ha en størst mulig total effekt. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er å stille klare miljøkrav i forbindelse med anskaffelser. Kravene rettes både til leverandører og til produkter.

Forretningsetikk

Svelvik kommune har dokumentert sine etiske verdier gjennom etiske retningslinjer. Retningslinjene er innarbeidet i alle kommunens virksomheter.

Kommunen stiller krav til at de leverandører kommunen har samarbeid med skal drive sin virksomhet innenfor rammen av kommunens etiske verdier. Ved inngåelse av avtaler skal leverandører dokumentere at de forplikter seg til å utøve sin virksomhet i tråd med Svelvik kommunes etiske standard. Dette omfatter også garanti for at barnearbeid ikke benyttes i noe ledd ved framstilling av de produkter som leverandøren fører. Jamfør ILO – konvensjonene nr. 138 og 182.