Beredskapsmål: Svelvik kommunes mål er å etablere en kriseledelse som raskt kan iverksette de tiltak som er nødvendige når en uforutsett hendelse inntreffer.

I Svelvik er beredskapsplanen en plan for kriseledelsen.

Beredskapsplanleggingen i Svelvik omfatter tiltak for å forebygge eller håndtere krisesituasjoner både i fred og i krig. Beredskapsplanen er en sentral og koordinerende del av kommunens beredskap, og kommer i tillegg til planer for håndtering av kriser som de enkelte kommunale tjenester har utarbeidet. Beredskapsplanen er utarbeidet med bakgrunn i gjennomført Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

  • Dersom en alvorlig hendelse inntreffer, som går utover de hendelser som kommunen normalt er forberedt til å ta hånd om, etableres kriseledelse.
  • Ved akutt fare for liv og helse er det politi som oppretter lokal redningssentral (LRS)
  • Ved opprettelse av kommunal kriseledelse er ansvarsavklaring mellom lokal redningssentral (LRS), politi, regionale myndigheter avklart
  • Gjennom beredskapsplanen skal kommunen ved en uønsket hendelse kunne gi en best mulig informasjon til befolkningen
  • Dersom (LRS)/politiet leder krisehåndteringen, skal all informasjon om selve skaden gis fra dem
  • De som til daglig tar de politiske og administrative avgjørelsene skal også gjøre det under en krise
  • Kommunen skal i krisesituasjoner så langt det er mulig opprettholde nødvendige tjenestetilbud