Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) er ment som et verktøy for en god og målrettet beredskap og planlegging i kommunen. I tillegg skal ROS forebygge og begrense virkningen av en uønsket hendelse.

Nye analyser for Risiko- og sårbarhet ble vedtatt av kommunestyret i sept. 2016. 

Definisjoner

Risiko- og sårbarhetsanalyse er en dokumentasjon på den risiko som foreligger, hvilke konsekvenser som en uønsket hendelse kan få, og hvilke tiltak som kan være kostnadseffektive og hensiktsmessige for å forebygge eller begrense virkningen av en uønsket hendelse.

Risiko uttrykker den fare som uønskete hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner.

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger.