Vilkår

  • Dersom eiendommen(-e) har usikre grenser, kan stilles krav om klarlegging av grenser før sak om arealoverføring behandles. Kontakt Drammen kart og geodata for mer informasjon om dette
  • Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m
  • Eiendommer som brukes til, eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk, må i tillegg ha samtykke etter jordlovens § 12
  • Dersom arealoverføringen gjelder eiendommer med forskjellige eiere, må det foreligge erklæring om eiendomsoverdragelse av det areal som overføres. Erklæringen skal inneholde opplysninger om kjøpesum og verdi som kreves for beregning av dokumentavgift
  • Vilkårene for sammenslåing må være oppfylt; jf. matrikkelloven § 18 og matrikkelforskriften § 43. Det vil si at:
    A. Ved arealoverføring må det tinglyses pantefrafall på originale pantedokumenter hvis det hefter pant i den avgivende eiendommen Pantefrafallet bør formuleres slik: "X frafaller pant i arealoverføring mellom gnr.../ bnr... og gnr.... og bnr.... på ca. xxx m2"
    B. Eiere på begge eiendommer som er involvert må kontakte tinglysingen på telefon 08700 kl. 09.00-15.00 for å sjekke om det foreligger andre typer heftelser som kan være til hinder for tinglysing av arealoverføringen. Samtykke til tinglysing fra rettighetshaver må foreligge, eller sletting av heftelse må være utført før arealføring kan gjennomføres. Dette kan gjelde for eksempel forkjøpsretter, kjøpekontrakter, og annet.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...