Hvem kan søke?

Den/de som har grunnbokshjemmel til en grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie.

Søknad må være signert av hjemmelshaver(-e), eller gyldig fullmakt må foreligge. Sitter du/dere i uskiftet bo? Da må skifteattest legges ved søknaden. Hjemmelserklæring må tinglyses før arealoverføring kan tinglyses.

Staten, fylkeskommunen eller kommunen når grunnen er avsatt til vei eller jernbaneformål, jf. Matrikkellovens § 9. Forutsetning: grunnstykkene blir matrikulert.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...