Saksbehandlingstid

Total frist for kommunen er 28 uker, fordelt på saksbehandling fram til vedtak og oppmåling/tinglysing:

  1. Tidsfrist for saksbehandling etter Plan- og bygningsloven er 12 uker for søknader i samsvar med reguleringsplan og under forutsetning av at søknaden er komplett      
    - Fristen gjelder ikke i de tilfellene det søkes om dispensasjon      
    - Fristen kan forlenges dersom tiltaket er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller tillatelse eller samtykke (vedtak) fra andre myndigheter
  2. Når Drammen kart og geodata har fått saken, er tidsfrist 16 uker for ferdigstilt oppmåling og tinglysing (saksbehandling etter matrikkelloven; jf. matrikkelforskriften § 18)

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...