Vilkår

  1. Dersom eiendommen(-e) har usikre grenser, kan det stilles krav om klarlegging av grenser før sak om deling av eiendom behandles. Kontakt Drammen kart og geodata for mer informasjon om dette
  2. Deling av eiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m
  3. Eiendommer som brukes til, eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk, må i tillegg ha samtykke etter jordlovens § 12
  4. Det forutsettes at privatrettslige forhold avklares mellom partene. Dette kan dreie seg om rettigheter til vei, panteheftelser, forkjøpsrettet og andre forhold som kan være til hinder for selve delingen, selv om det gis tillatelse etter Plan- og bygningsloven

Eier må kontakte Tinglysingen på tlf.: 08700, mellom kl. 09:00 – 15:00 for å avklare om det er andre forhold som er til hinder for tinglysing av ny eiendom. Dette kan være kjøpekontrakter, forkjøpsretter og bruksretter som er tinglyst på eiendommen.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...