Prosessen

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre areal mellom to eller flere eiendommer som har felles grense. For overføring av større arealer, se arealoverføring.

En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives. Grensejustering kan ikke benyttes ved godkjent deling av matrikkelenhet etter Plan- og bygningsloven.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...