Vilkår

Arealet for involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 % målt mot den minste matrikkelenheten, men maksimalt 500 m2. For anleggseiendom gjelder at volumet økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 1000 m3.

Uansett kan en matrikkelenhet ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av enhetens areal før grensejusteringen.

Verdien på matrikkelenheten kan ikke reduseres med mer enn 1G (G = grunnbeløp i folketrygden).

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven §12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...