Prosessen

Klarlegging av eksisterende grense utføres over både sikre og usikre grenser.

Ved sikre grenser har man målebrev/matrikkelbrev over eiendommen med koordinater.

Ved usikre grenser må eldre dokumentasjon granskes/tolkes og sammenholdes med grensemarkeringer som finnes i terrenget. Det kreves oppmålingsforretning ved all klarlegging av grenser, og da blir eierne og naboer innkalt til oppmålingsforretning. Her blir resultatet av forundersøkelsen fremlagt, samtidig som partene inviteres til å komme med sine synspunkter og grensepåstander. Ved enighet om grenseforløpet blir eiendomsgrensen merket, målt og nøyaktig kartfestet. I avsluttet sak vil underretningsbrev bli tilsendt involverte parter. Dersom avviket er større enn 10 cm skal matrikkelbrev utstedes.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...