Saksbehandlingstid

Krav om klarlegging av grenser skal behandles av kommunen innen 16 uker i følge matrikkelloven.