Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger lov å fyre med olje og parafin. Olje- og parafintanker som ikke er i bruk skal tømmes og sikres.

Oljetanken kan ikke leveres hos kommunens gjenvinningsstasjon, nærmeste sted for levering blir Lindum AS i Holmestrandsveien 106 i Drammen, tlf.: 32 81 94 70.

Fjerning av oljetanker

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp samt leveres til avfallsmottak.

Ved leveranse til avfallsmottak kreves det at tanken er nylig renset og fri for brennbare gasser. Dette bør gjøres av firma med erfaring fra tankrensing. Tankeier får da et gassfrisertifikat fra firmaet og det må fremvises ved levering av tanken til avfallsmottaket. Hvis man ikke har slikt gassfrisertifikat kan man risikere å ikke få levert tanken. Påfyllings- og lufterør fjernes samtidig med at oljetanken fjernes. Dette er viktig for å hindre feilpåfylling.

Hovedregelen er at alle private oljetanker som ikke er i bruk skal graves opp. Men kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving, Jf. Forurensingsforskriftens § 1.8.

Melding om fjerning av oljetanken sendes til kommunen enten pr. e-post eller post, adressen finnes nederst på denne siden.

Gjenfylling av oljetanker

I særlige tilfeller kan det gis tillatelse til gjenfylling med sand/grus eller løs leca. Da må tankeier sende en søknad til kommunen med begrunnelse på hvorfor man ønsker å la tanken ligge.

Med søknaden må det vedlegges skjema fra rensing av tanken. Det får tankeier av firma som renser tanken. Hvis det er tegn på hull eller lekkasje må tanken graves opp.

Det må også vedlegges en kartskisse som viser hvor tanken er nedgravd. Etter dette er registrert får tankeier svar fra kommunen. Når tanken er gjenfylt må tankeier sende kommunen brev eller epost om at det er gjort. Påfyllings og lufterør må også fjernes så man unngår feilpåfylling av olje.

Feil eller mangler på oljetank

En oljetank som ikke er i betryggende stand skal enten fjernes eller utbedres. Tilstanden av oljetanken vil fremgå av kontrollskjemaet der den klassifiseres av kontrolløren.

Oljetank som ikke tilfredsstiller kravet for videre bruk, eller som har påvist hull, skal renses før den graves opp og leveres til avfallsmottak.

Fjerning av tanken skal meldes til kommunen i brev eller på e-post. Eventuelt oljeforurensede masser i grunnen må fjernes og leveres til avfallsmottak.

Se også: