Gebyrer

Kommunen kan krevet et gebyr på inntil tre ganger rettsgebyret eller fem ganger rettsgebyret dersom det må holdes befaring.

Gebyrets størrelse fastsettes på grunnlag av gjennomsnittlige kostnader med saksbehandlingen. Det kan i tillegg kreves gebyr etter regelene i Matrikkelloven for oppmålingsforretning, og for matrikkelbrev som må utarbeides. Det skal også betales et gebyr for tinglysing av matrikuleringen.

Innbetaling av gebyrene skjer innen en frist som kommunen setter i det enkelte tilfelle. Ved avslag på seksjoneringsbegjæringen, skal tinglysingsgebyret og halvparten av gebyret for seksjoneringen betales tilbake.

Les gebyrregulativet for plan og byggesaker her

Disse satsene gjelder fra 1.07.2018 Svelvik kommunes gebyrregulativ kap. 3 for gebyr i seksjoneringssaker.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...