Hvem kan søke?

Begjæring om seksjonering kan settes fram av eiendommens hjemmelshaver og skal inneholde opplysning om:

  • Eiendommens betegnelse
  • De enkelte seksjoners formål
  • Sameiebrøk for hver seksjon
  • Vedtekter for sameiet

Vedlegg til begjæringsskjema

  • Situasjonsplan over eiendommen (beliggenhet i forhold til naboeiendommene). Grensene for uteareal som skal være tilleggsdel til en seksjon, skal klart og tydelig være avmerket og det må angis hvilket seksjonsnummer det avmerkede arealet er en del av. Skal ubygde deler av eiendommen inngå i en bruksenhet, skal rekvisisjon av oppmålingsforretning over uteareal følge begjæringen
  • Plantegninger over bygningens etasjer medregnet kjeller og loft. Etasjenummer må oppgis på tegningene og alle sider skal være fortløpende nummerert. Plantegninger over alle bygninger eiendommen består av, også de som skal være fellesareal, må medfølge. Grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsummer og bruken av de enkelte rom skal tydelig avmerkes på plantegningen. Bruksenhetens hoveddel bær særskilt avmerkes
  • Navneliste (med adresse) over eventuelle leietakere av bolig i eiendommen skal vedlegges. Denne skal danne grunnlaget for kommunens orientering til leietakerne om kjøperett og som klageadgang over kommunens seksjoneringsvedtak
  • Vedtekter

Det skal bekreftes ved egenerklæring at lovens vilkår for seksjonering er oppfylt. En liste med navn og adresse på alle leiere av bolig i eiendommen skal følge begjæringen.

Skjema for begjæring om seksjonering får du ved henvendelse til Plan og bygg.

Husk å legge ved kontaktinformasjon (navn, telefonnummer, e-post og adresse) og hvor fakturaen skal sendes.

Les mer om fremgangsmåten ved fordeling av seksjoner og forholdet til dokumentavgift i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 12.1. problemstilling nr. 3.

Definisjon av hjemmelshaver

  • Hjemmelshaver ved eiertomt: den som i følge grunnboken er hjemmelshaver
  • Hjemmelshaver ved festetomt: den som i følge tinglyst festekontrakt er fester til grunnen (hjemmelshaver til festeretten). Samtykke fra grunneier må fremlegges dersom det fremgår av festekontrakten at bortfesters samtykke er nødvendig

Begjæring om seksjonering med vedlegg sendes kommunen pr. post eller ved oppmøte på Rådhuset. Du kan ikke levere dette digitalt, da vi må ha originale signaturer.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...