Dette må søknaden inneholde

Det kan søkes om byggetiltak på to måter. Med ett-trinnssøknad eller rammesøknad.

Tiltak som du kan søke om selv, uten ansvarlige foretak vil bli behandlet i ett-trinn, bruk skjema 5153. Ved ett-trinnssøknad med ansvarlig foretak må alle ansvarsretter være på plass før søknaden sendes til kommunen, bruk skjema 5174. Denne søknadstypen egner seg best til forutsigbare tiltak som med rimelig sikkerhet vil godkjennes av kommunen.

Ved rammesøknad søkes det først om rammetillatelse, hvor tiltakets ytre rammer fastsettes, og senere igangsettingstillatelse. I rammetillatelsen godkjennes ansvarlig søker, i tillegg til selve tiltaket. Kommunen kan kreve at også deler av prosjekteringen (f.eks. arkitekturprosjektering) ansvarsbelegges i rammesøknaden. Rammetillatelsen kan inneholde vilkår som må være oppfylt før det kan gis igangsettingstillatelse.

En ramme-/ett-trinnstillatelse er gyldig i 3 år regnet fra vedtaksdato, dette gir mulighet til å planlegge byggeprosjekter i et lengre perspektiv.

Hvis det søkes om dispensasjon (unntak fra bestemmelser), kan dette skrives som et brev som legges ved byggesøknaden.

Alle søknadspliktige tiltak skal varsles til naboer og gjenboere. Naboer kan uttale seg til varselet innen en frist på 2 uker. Hvis det kommer inn merknader skal tiltakshaver eller ansvarlig søker kommentere disse og sende merknadene og egne kommentarer inn sammen med søknaden.

Merknader fra naboer vurderes av kommunen før søknaden avgjøres. Når søknaden gjelder et tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven og gjeldende plan for eiendommen, vil vi sjelden kunne ta hensyn til merknadene.

Eventuelle endringer av forhold i søknaden før vedtak er fattet skal alltid nabovarsles, det samme gjelder for senere søknader om endring etter at tillatelse er gitt.

Ved plassering av tiltak nærmere grensen enn det plan- og bygningsloven åpner for kan du be om et aktivt samtykke fra berørt nabo.

Om naboen ikke ønsker å gi samtykke til plasseringen må det søkes om dispensasjon fra avstandsbestemmelsen i plan- og bygningsloven. I begge tilfellene skal kommunen vurdere om forholdene ligger til rette for å godkjenne plasseringen.

Tiltaket skal tegnes inn på gyldig situasjonsplan som bestilles her.

Tegninger skal være tydelige og i målestokk. Plan-, fasade- og snitt-tegninger bør være i 1:100 og målsatte. Gjelder tiltaket endring på eksisterende bygg skal både eksisterende tegninger og tegninger med det nye tiltaket sendes inn. Eksisterende tegninger kan du finne i kommunens saksarkiv.

Husk at vi ikke vet hva du søker om, så redegjørelsen bør beskrive tiltaket og den estetiske utformingen.

For søknader med krav om ansvarlig søker og ansvarlige foretak må erklæring om ansvarsrett sendes inn for hvert foretak. Gjennomføringsplanen påføres de foretakene som har ansvar i tiltaket og dato for samsvarserklæringer.

Dersom søknaden krever uttalelse fra annen myndighet, skal disse vedlegges søknaden. Foreligger ikke uttalelsen i søknaden innhenter kommunen uttalelse fra de myndigheter vi har samordningsplikt med.

Vi har laget sjekklister som du kan gå gjennom for å sjekke om du har den dokumentasjonen som trengs for at vi kan behandle søknaden.

Innsending av søknad

Søknaden kan sendes til kommunen på ulike måter:

  • Via Byggsøk.no som er en elektronisk løsning hvor skjemaer fylles ut på nett, vedlegg lastes opp og søknaden så sendes kommunen
  • Søknadsdokumentasjonen kan skannes og sendes på e-post til:
  • Den kan sendes inn/leveres i papirversjon til Borgertorget i Svelvik rådhus, se adresse nederst på denne siden.