Prosessen

Ved etablering av eksklusiv bruksrett til uteareal i et eierseksjonssameie skal det holdes oppmålingsforretning over utearealet.

Seksjonering med uteareal krever kartforretning og oppmåling av utearealet i henhold til matrikkelloven.

Det samme gjelder når utearealet til eierseksjonen endres.