Saksbehandlingstid

Når krav om etablering av eksklusiv bruksrett til uteareal til eierseksjon er mottatt, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.