Saksgang

Kommunen fatter eget vedtak til seksjoneringen med hjemmel i eierseksjoneringsloven. Vedtak og undertegnet seksjoneringsbegjæring sendes rekvirent.

Ved oppmålingsforretningen blir grensene for utearealet merket og målt i marka, og grensene oppgis med koordinater. Der uteareal til eierseksjoner er entydig fastsatt med koordinater, og utearealets avgrensing er synlig i terrenget som entydig forlengelse av sameiets bygninger, er det ikke krav om merking av punktene.

Det utstedes et matrikkelbrev som sendes rekvirenten.

. Ved spørsmål:

     Det er Drammen kommune som gjennomfører oppmåling etter matrikkelloven for Svelvik kommune. Ved telefonisk henvendelse ring 32 04 00 00

...