Forberedelser, utarbeidelse og beslutningsprosessen tilknyttet det årlige arbeidet med Kommuneplanens handlingsdel.

Forutsigbarhet, debatt og kvalitet. 

Forberedelser, utarbeidelse og beslutningsprosessen tilknyttet det årlige arbeidet med Kommuneplanens handlingsdel (års - budsjett og økonomiplan) er den viktigste oppgaven i det politiske årshjulet. Av denne grunn er det svært viktig at behandlingen av denne saken har en forutsigbar og kjent framdrift, og at det finnes omforente retningslinjer for hvordan behandlingen skal foregå.

Arbeidet i Svelvik er organisert som en sentralisert administrativ prosess, der rådmannen får oppdraget av Kommunestyret i juni, legger fram forslag for de faste utvalgene i november, deres uttalelser følger saken videre til Formannskapet som innstiller til Kommunestyret i desember.

For at formannskapet og kommunestyret skal kunne utøve sine oppgaver på en ansvarlig måte, er det viktig å skape rom i prosessen som sørger for at alle forslag er tilstrekkelig kjent før møtetidspunktene, og at rådmannen også har fått anledning til å vurdere realisme og lovlighet av de forslag som fremmes.

Spesielt i en så kritisk økonomisk situasjon som den Svelvik kommune befinner seg i, er det viktig at behandlingen av økonomisaker skjer på en måte som gir legitimitet til de beslutninger som fattes. Man må til enhver til sikre at de vedtak som fattes er lovlige og realistisk gjennomførbare.

Det er derfor behov for at kommunestyret selv trekker opp noen retningslinjer for det politiske arbeidet med kommuneplanens handlingsdel og budsjett.
Retningslinjene er også førende for behandling av ordinære saker til politisk behandling.

Pr. 20 .10.14

Lovreferanser:
Kommuneloven §§ 23, 44 og 45