Kommunestyret har vedtatt å gjennomføre et lokaldemokratiprosjekt med varighet til og med 2019, fram til kommunesammenslåing. Prosjektet inngår som prosjekt 15A i Kommuneplanens handlingsdel.

Bakgrunnen for prosjektet er at Svelvik kommune har gode erfaringer med lokaldemokratiske prosesser, og har ambisjoner om at innbyggerne skal ha minst like gode lokaldemokratiske arenaer etter kommunereformen som nå.

Målet med lokaldemokratiprosjektet er at Fellesnemda skal få erfaringer fra ulike modeller å legge til grunn når de skal velge løsning for å sikre lokaldemokratiet i ny kommune. I tillegg er økt valgdeltagelse et mål.

Prosjektet har to retninger:

  1. Utprøving av modeller for hvordan innbyggere kan involveres og medvirke i kommunale beslutningsprosesser, og danne grunnlag for et utvalg institusjonaliserte/formaliserte modeller for sterkere lokaldemokrati. Utprøving av oppgaveutvalg som ny politisk arbeidsform er vedtatt.
  2. Arenaer og tiltak for å skape engasjement, dialog og involvering. Ungdommens kommunestyre er gjenopprettet, Barnetråkk er innført som årlig aktivitet og Gjestebud brukes som medvirkningsverktøy i hele landet.

 

Følgende inngår i lokaldemokratiprosjektet, og vil etableres/gjennomføres/prøves ut/videreutvikles i perioden:

Formaliserte modeller

Oppgaveutvalg

Oppgaveutvalg er en politisk arbeidsform hvor politikere og innbyggere sammen utvikler politikk. Tre oppgaveutvalg vil gjennomføres årlig i perioden. Les mer om oppgaveutvalg.

Nærdemokratimodell

Det utarbeides en ny nærdemokratimodell i Svelvik som vil prøves ut lokalt i perioden. Modellen bygger på gode erfaringer fra kommunens to Nærmiljøutvalg (NMU) og rapporten «Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden» (NIBR, 2013), samt at modellen søker å finne løsninger på utfordringer fra nærmiljøutvalgene og forskningen.

Siden NMU ble etablert første gang (rundt 1990) har samfunnsstrukturene endret seg; tidligere var mange engasjert i foreninger og lag, og ofte var disse et egnet sted å nå innbyggerne i nærmiljøene.

I dag har deltar innbyggerne på arenaer også utenfor nærmiljøet og mange engasjerer seg mer prosjektbasert og tidsavgrenset. Flere foreninger/lag sliter også med rekruttering til styrer/verv og mange ønsker ikke forpliktelser over tid.

Når det skal utvikles en velfungerende modell har det vært viktig å ha dette i tankene, samt å finne en modell som:

  • Gjør det enkelt å delta! (Det er f.eks. ikke valgt å ha et tradisjonelt styre)
  • Kan passe mange steder (jf ny kommune)
  • Rommer engasjement også for nærmiljø som ikke har, eller har få foreninger/lag                   
  • Stimulerer til deltakelse

 Den nye modellen ble politisk behandles i juni 2016 og innstillingen ble vedtatt.

Se saksfremlegg

Referansegruppen vil bestå av:
1) Kristin Surlien, H
2) Trond Kjeldås,V
3) Inge Høyen, Sp

Borgertorg

Borgertorget skal være en arena som baseres på samspill og samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Borgertorget skal være en dynamisk møteplass for opplevelser, utfoldelse og engasjement for alle.

Frem til 2020 vil Borgertorget gradvis utvikles fra å være et kommunetorg i rådhuset til å bli et Borgertorg i Svelvik sentrum. Disse årene vil vi teste og utforske nye lokaldemokratiske løsninger, nye dialog- og samhandlingsarenaer mellom innbygger og kommune, og utvikling av en møteplass for engasjement og nytenkning.

Biblioteket vil ha en sentral rolle i dette, knyttet til den nye bibliotekloven og biblioteket som uavhengig møteplass og en arena for offentlig samtale og debatt. Frivilligsentralen og andre publikumsrettede aktiviteter vil også inngå.

Barnetråkk

Barnetråkk er en metode for innsamling av informasjon om hvordan barn og unge bruker og opplever sine fysiske omgivelser. Mer informasjon: www.barnetråkk.no

Barnetråkk er vedtatt som ett av tiltakene som skal ivareta barn og unges interesser i planleggingen, og være en del av demokratiopplæringen til barn og unge i Svelvik. Les mer om Barnetråkk i Svelvik.

Barnetråkk gjennomføres hvert år og inngår i skolenes ordinære undervisning. Det vil velges ulike temaer fra år til år, avhengig av hva det er behov for informasjon om fra barn og unge.

Det er 6. klassene og i 9. klasse som deltar i registreringene, som er et samarbeid på tvers av kommunens fagområder. Arbeidet koordineres fra rådmannsfunksjonen.

Barnetråkkregistreringene vil brukes som kunnskapsgrunnlag for kommunale saksbehandlere, hvor tjenesten som ”eier” temaet det enkelte år vil ha en særskilt rolle i analysearbeidet for å kunne få mest mulig ut av det barna og de unge har registrert.

Barnetråkkregistreringer

2016: temaet var Barn og unges bruk av bo-områder i forhold til framtidig boligutbygging (pdf)  fordi det i årene framover vil bygges mange flere hus i Svelvik, og det er viktig at planleggerne skal vite mest mulig før de som skal bygge hus setter i gang, for da er muligheten større for å ta hensyn til for eksempel snarveier, fine leker, viktige møteplasser eller annet.

2017: temaet var Trafikksikkerhet, fordi Trafikksikkerhetsplanen skal rulleres i løpet av året, og barnetråkkregistreringer vil kunne bidra som kunnskapsgrunnlag for planen.

Les rapporten om Barnetråkk og trafikksikkerhet.

Fellesskapere

Fællesskaberne, etter dansk modell, er et bindeledd, en veiviser og katalysator når innbyggerne vil noe med kommunen, og når kommunen vil noe med innbyggerne. Modellen vil prøves ut i Svelvik, etter inspirasjon fra Danmark. Er ikke påbegynt ennå.

Idrettsråd og Sang- og musikkråd

Samarbeidet mellom Svelvik kommune og paraplyorganisasjonene for idretten og sang- og musikklivet revitaliseres i løpet av perioden.

Ungdommens kommunestyre

Kommunestyret vedtok å gjenopprette Ungdommens kommunestyre i 2014, for å gi ungdom en arena til å ta opp saker de er opptatt av.

Ungdommenes kommunestyre (UKS) startet opp høsten 2015. Vedtekter og prinsipper for UKS ble vedtatt av kommunestyret i 2016 (sak 51/16). Følg UKS her.

Arenaer og tiltak for å skape engasjement, dialog og involvering

First Tuesday

"First Tuesday" er en månedlig møteplass der næringsliv, offentlig forvaltning og andre interesserte møtes for å drøfte konkrete utfordringer og muligheter i kommunen. Er ikke påbegynt ennå.

iFokus

”iFokus” er et debattprogram der aktuelle tema settes på dagsorden. Er ikke påbegynt ennå.

 Usagt

”Usagt” er en debattarena for ungdom. Er ikke påbegynt ennå.

 Gjestebud

«Gjestebud» er en medvirkningsmetode som er utviklet i Svelvik. Det jobbes for å finne en digital løsning slik at andre kommuner også kan ta metoden enkelt i bruk, og samtidig sikre at viktige sider ved konseptet ivaretas og at man får ut effekten ved metodikken. Les mer om Gjestebud.