Følgeforskning 2017

Kommunestyret vedtok, i juni 2016, å prøve ut Oppgaveutvalg i Svelvik (sak 33/16)

Svelvik kommune har tatt utgangspunkt i erfaringer fra Gentofte kommune og den danske forskningen. Modellen vil utvikles videre ut i fra erfaringer som gjøres underveis og følgeforskning som skal gjennomføres første halvår 2016.

Følgeforskningen gjennomføres av en forskergruppe bestående av professor Eva Sørensen og professor Jacob Torfing (begge tilknyttet Roskilde universitet), professor Asbjørn Røiseland (tilknyttet Nord universitet) og forsker Marte Slagsvold Winsvold (tilknyttet Institutt for samfunnsforskning).

Den forskningsbaserede evalueringen av den nye politiske arbeidsformen vil bl.a. søke å besvare følgende overordnede spørsmål:

  • Hva er bakgrunnen for og innholdet i den nye politiske arbeidsformen, og hvilke positive forventninger og bekymringer knytter seg til denne arbeidsformen blant kommunens politikere, administrative ledere og ansatte?
  • Hvordan fungerer den nye politiske arbeidsformen gjennom oppgaveutvalg med hensyn til prosess og innhold?
  • Hvordan fungerer den nye modellen med hensyn til å skape samspill mellom politikere, administrasjon, ansatte og innbyggere, og hvilke erfaringer gjør man seg med hensyn til samskapelse av innovative løsninger på aktuelle utfordringer?
  • I hvilken grad og på hvilken måte bidrar nye politiske arbeidsformer til å styrke politikernes lederskap - her forstått som evnen til å sette dagsorden, definere sentrale problemer og utfordringer, utforme nye løsninger og mobilisere støtte til disse?
  • Hvordan kan den nye politiske arbeidsformen forbedres med henblikk på å styrke politikernes lederskap, samspillet mellom politikerne, administrativt ansatte og innbyggere, samt utviklingen av nye og innovative kommunale løsninger?
  • I hvilken grad legger norsk kommunelovgivning til rette for oppgaveutvalg? Kommuneloven gir vide muligheter til å opprette forberedende komiteer, men utvalg med likeverdig deltakelse fra både politisk valgte representanter og menige innbyggere har ingen åpenbar formell hjemmel. Formelt sett kan Svelviks oppgaveutvalg derfor måtte ses på som en metode for innbyggermedvirkning. En formell lovhjemmel for denne typen forberedende utvalg vil imidlertid kunne være viktig med hensyn til oppgaveutvalgenes legitimitet og politiske tyngde, og vi vil derfor, som ledd i evalueringen, diskutere den juridiske uklarheten i nåværende lovgivning og i forslaget til ny kommunelov.  En slik diskusjon vil også innebære å peke på, hvordan den norske kommuneloven eventuelt kan endres for å legge bedre til rette for denne politiske arbeidsformen.
  • Hvordan er norske erfaringer sammenliknet med danske? Oppgaveutvalgene i Svelvik kommune henter sin primære inspirasjon fra Danmark, og spesielt Gentofte kommune. Oppgaveutvalgene i Gentofte har vært gjenstand for en tilsvarende evaluering, derfor vil det diskuteres erfaringene gjort i Svelvik opp mot erfaringer gjort i Gentofte, blant annet for å påvise likheter, ulikheter og potensiale for læring på tvers.

Rapport fra følgeforskningen vil foreligge til formannskapets møte 22. august