1. Bakgrunn og formål

Bakgrunn

Kommunestyret har vedtatt å flytte offentlige publikumsrettede tjenester til sentrum, og samlokalisere dette med frivillige lag/foreninger.

Det skal bygges en ny arena, «Byhuset Svelvik», som skal bidra til:

 • et attraktivt og levende sentrum
 • bedre kommunal service
 • mer forutsigbarhet for kultur- og foreningsliv
 • et sterkere lokaldemokrati

Det er nå under utarbeidelse en mulighetsstudie som skal beskrive innhold, samlokalisering og driftsform. 

Mulighetswstudie

Formål

Oppgaveutvalget skal bidra til at «Byhuset Svelvik» blir en attraktiv møteplass ved å fungere som prosjektets referansegruppe (gi tilbakemeldinger, komme med innspill og ideer), bidra til forankring i Svelviksamfunnet samt komme med ideer og innspill til spennende og alternative sambruksløsninger.

2. Oppgaveutvalgets oppgaver

Oppgaveutvalget skal bidra til at  "Byhuset Svelvik" blir en attraktiv møteplass å:

 • Sikre forankring i Svelviksamfunnet – utarbeide strategier for forankring
 • Gi tilbakemelding på forslag til innhold
 • Hente inspirasjon til nye sambruksløsninger ved å se til gode eksempler fra andre
 • Komme med ideer og ulike forslag på hva som kan samlokaliseres og hvordan dette kan gjøres

3. Sammensetning av oppgaveutvalget

Oppgaveutvalget skal bestå av følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunestyret/de faste utvalgene.

10 medlemmer med følgende kompetanseprofil:

 • 2 medlemmer med interesse for å skape en arena som vil gi god kommunal service
  og være bindeleddet mellom innbyggere og Nye Drammen
 • 1 medlem med interesse for å skape en attraktiv møteplass mellom kommune,
  næringsliv og frivillige
 • 1 medlem med interesse for å skape en ny arena og nye måter å samskape på innen
  kultur- og frivillighet
 • 1 medlem mellom 13-25 år med interesse for å skape aktiviteter og opplevelser for
  ungdom i sentrum
 • 1 medlem med interesse for å skape aktiviteter og opplevelser i sentrum
 • 1 medlem mellom 13-25 år med interesse for å skape en ny lokaldemokratisk arena som stimulerer til engasjement, dialog og involvering av unge
 • 1 medlem med interesse for å skape en ny lokaldemokratisk arena som stimulerer
  til engasjement, dialog og involvering
 • 1 medlem med erfaring fra og skape engasjement blant folk
 • 1 medlem over 65 år med interesse for å skape en attraktiv arena for eldre

4. Oppgaveutvalgets arbeidsform

 • Seminarer - presentasjon og innspill til ideen om samlokalisering samt forslag til innhold
 • Foredrag og studieturer – se til de gode eksemplene
 • Forankring i Svelviksamfunnet - involvering av innbyggere, næringsliv og lag/foreninger. Utvalget beslutter selv involveringsmetodikker
 • Gjennomføre kreative verksted med arkitekt med mål om å utarbeide 3 ulike ideskisser som følger prosjektet videre i forstudie/forprosjektfasen

Oppgaveutvalget utfordres til å velge kreative strategier for forankring som kan vekke positiv oppmerksomhet rundt prosjektet.

Det kan være spesielt aktuelt å invitere «Svelvik Næringsråd», foreningen «Kinogården venner» samt Svelvik Museumsforening til å komme med innspill til mulighetsstudiet. 

Resultatet av oppgaveutvalgets arbeid vil følge prosjektet videre til forstudie/forprosjektfasen.

5. Tidsplan

Januar: Konstituering
Mars: Underveisrapportering
Mai: Underveisrapportering
August: Overrekkelse av rapport til Kultur- og byutviklingsdepartementet

Etter at oppgaveutvalget har overrakt sin rapport til Kultur- og byutviklingsutvalget, vil denne saksbehandles av rådmann og deretter fremmes til politisk behandling i Kultur- og byutviklingsutvalget og kommunestyret.