1. Bakgrunn og formål

Bakgrunn

Kommuneplanens handlingsdel 2012 – 2024 beskriver under kapittelet Levekår en målsetting som lyder:
«Barn og unge i Svelvik skal gis et godt utgangspunkt for å meste voksenlivet» Det er iverksatt mange tiltak, men samfunnsendringer vi nå står midt oppe i gir nye utfordringer og endrede forutsetninger.

Oppvekst- og utdanningsutvalget opplever at ungdomstiden i seg selv er krevende. Forutsigbarheten rundt bl.a. samfunnskrav, deltakelse i sosiale arenaer og karrierevalg er blitt mer usikker i lys av prosessene rundt kommunereform og endrede kommunegrenser.

Formål

Oppgaveutvalget ønsker å få kunnskap om hva ungdom selv mener om hvordan det er å være ung i Svelvik, og hva som er viktig for dem særlig sett i lys av å bli en del av Nye Drammen kommune.

Videre er det et ønske å få kunnskap om hvordan de aktivt kan bidra til at Svelvik til et godt sted å vokse opp.

2. Oppgaveutvalgets oppgaver

Å kartlegge:

 • Hvordan er det å være ungdom i Svelvik?
 • Hva er viktig for ungdom?
 • Hvordan ønsker- og kan ungdom aktivt bidra til at Svelvik er et godt sted å være?

Å formulere:

 • Politiske målsettinger og satsingsområder som skal danne grunnlag for tiltak som ivaretar ungdommenes synspunkter og vilje til deltakelse i å utvikle Svelvik som et godt sted å vokse opp.

Utvalgets arbeid skal ha bred involvering i ungdomsgruppa med hensyn til bl.a. interesser, nasjonalitet, kultur, kjønn og livssyn.

Oppgaveutvalget vil levere sin anbefaling til Formannskapet, som vil be rådmannen saksbehandle forslaget før det fremmes til Kommunestyret til endelig behandling.

3. Sammensetning av oppgaveutvalget


Oppgaveutvalget skal bestå av følgende medlemmer:

5 medlemmer fra Kommunestyret/de faste utvalgene (behandles i formannskapet)
10 medlemmer fra befolkningen i Svelvik:

 • Alle medlemmer skal være i aldersgruppe 13 – 25 år
 • Minimum 5 av 10 bør være i alder 13 - 18 år

Medlemmene bør ha bakgrunn, erfaring eller kvalifikasjoner fra:

 • 1 ungdom fra annen nasjonalitet og annet morsmål enn norsk
 • 2 ungdommer med erfaring fra elevråd, Ungdommens kommunestyre eller andre tillitsverv
 • 1 ungdommer med erfaring fra uorganiserte aktiviteter
 • 1 ungdom som driver med organiserte aktiviteter
 • 1 ungdom med nedsatt funksjonsevne
 • 3 ungdommer som går på videregående skole, yrkesfaglig og studiespesialiserende linjer
 • 1 ungdom som har valgt å ikke gå på videregående skole

4. Oppgaveutvalgets arbeidsform

Oppgaveutvalget fastsetter selv arbeidsform. Arbeidet igangsettes med en studietur for å hente ideer og kunnskap som kan gi inspirasjon og energi til arbeidet. 

Utvalget vil ha kontakt med målgruppa i prosessen, hvor naturlige samarbeidspartnere er Ungdommens kommunestyre og elevrådene ved skolene.

5. Tidsplan 

Siden politisk møteplan for 2018 ikke er lagt, skisseres prosessen uten eksakte tidspunkt:
Januar: Konstituering
Mars: Underveisrapportering
Mai: Underveisrapportering
August: Overrekkelse av rapport til formannskapet

Etter at oppgaveutvalget har overrakt sin rapport til formannskapet, vil denne saksbehandles av rådmannen og deretter fremmes til politisk behandling i formannskapet og kommunestyret

6. Økonomi

 • Deltagelse i utvalget godtgjøres ikke
 • Utvalget har inntil kr 50.000 til fri disponering til arbeidet i oppgaveutvalget