Generell info

Dette ordensreglementet er gjeldende fra 1. januar 2017.

Alle elever i Svelvikskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse trivsel og læring, jf. opplæringsloven § 9a-1. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for et godt psykososialt miljø som virker positivt inn på elevers trygghet og sosiale tilhørighet, jf. opplæringsloven §§ 9a-1 og 9a-3 første ledd.

Ordensreglementet er et av mange virkemidler i arbeidet med å nå visjonen for Svelvikskolen.

I Svelvikskolen skapes de best muligheter for hver elev til å lykkes i framtida Glede – Felleskap – Nysgjerrighet - Kompetanse