§ 2 Formål

Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, et trygt og godt skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. Skolen skal i samarbeid med foresatte og organ for brukermedvirkning arbeide for å nå målene.

Ordensreglementet skal ivareta den enkelte elevs rettigheter og plikter så langt de ikke er fastsatt i lov eller på annen måte.