§ 4 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

a) behandle medelever, ansatte og andre som eleven møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell legning med mer.
b) bidra til et godt læringsmiljø
c) følge den enkelte skoles ordensreglement og regler for nettvett, bruk av mobiltelefon, datautstyr, og lignende digitalt utstyr
d) rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
e) vise respekt for skolens og andres eiendeler

Oppførsel som ikke aksepteres:

f) ta med eller bruke gjenstander som forstyrrer undervisningen og/eller kan skade personer, bygninger eller inventar
g) utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, rasisme, utestengning, vold eller trusler om vold
h) jukse ved prøver eller i øvrig skolearbeid
i) ta med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler