§ 6 Sanksjoner ved brudd på regler

Ved regelbrudd kan skolen bruke følgende sanksjoner:

a) muntlig irettesettelse
b) muntlig melding til foresatte
c) skriftlig melding til foresatte
d) anmerkning (ungdomstrinnet)
e) gi pålegg om å utføre oppgaver i, før eller etter skoletid for å rette opp skade påført skolens eiendom eller eiendeler
f) endre friminutt med hensyn til tidspunkt og lengde
g) midlertidig frata elev gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring
h) inndra gjenstander som nevnt i § 4 f og inndra tobakk og rusmidler som nevnt i 4 i
i) vedta midlertidig eller permanent klassebytte
j) vedta midlertidig eller permanent skolebytte i særlige tilfeller (opplæringsloven § 8-1 fjerde ledd)
k) bortvise elev fra skoletur eller arrangement
l) Politianmeldelse ved straffbare forhold

I vurderingen av hvilken sanksjon som er hensiktsmessig skal det legges vekt på elevens alder og forutsetninger for å forstå konsekvenser av regelbruddet og elevens vilje til å rette opp følgene av regelbruddet. Det skal være forholdsmessighet mellom regelbruddet og sanksjonen.

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Ved alvorlige sanksjoner skal foreldre kontaktes. Her gjelder skolens egne regler.