§ 6 Sanksjoner ved brudd på regler

Ved regelbrudd kan skolen bruke følgende sanksjoner:

a) muntlig irettesettelse
b) muntlig melding til foresatte
c) skriftlig melding til foresatte
d) anmerkning (ungdomstrinnet)
e) gi pålegg om å utføre oppgaver i, før eller etter skoletid for å rette opp skade påført skolens eiendom eller eiendeler
f) endre friminutt med hensyn til tidspunkt og lengde
g) midlertidig frata elev gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring
h) inndra gjenstander som nevnt i § 4 f og inndra tobakk og rusmidler som nevnt i 4 i
i) bortvise elev fra undervisning i enkelttimer eller for resten av skoledagen (opplæringsloven § 2-10 første ledd)
j) bortvise elev på 8.-10. trinn for inntil 3 dager ved alvorlig eller gjentatte brudd på reglementet (opplæringsloven § 2-10 første ledd)
k) vedta midlertidig eller permanent klassebytte
l) vedta midlertidig eller permanent skolebytte i særlige tilfeller (opplæringsloven § 8-1 fjerde ledd)
m) bortvise elev fra skoletur eller arrangement
n) Politianmeldelse ved straffbare forhold

I vurderingen av hvilken sanksjon som er hensiktsmessig skal det legges vekt på elevens alder og forutsetninger for å forstå konsekvenser av regelbruddet og elevens vilje til å rette opp følgene av regelbruddet. Det skal være forholdsmessighet mellom regelbruddet og sanksjonen.

Fysisk refsing og eller annen krenkende atferd skal ikke benyttes (opplæringsloven § 2-9).

Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Ved alvorlige sanksjoner skal foreldre kontaktes. Her gjelder skolens egne regler.