§ 7 Fremgangsmåte ved bruk av sanksjoner etter § 6

a) Personell kompetanse

Rektor treffer beslutninger om sanksjoner, jf. opplæringsloven § 9-1. Ansatte på skolen treffer beslutninger innenfor rammen av den myndighet rektor har delegert.

Avgjørelse om bortvisning må tas av rektor selv, jf. opplæringsloven § 2-10 andre ledd. Rektor kan delegere myndighet til lærer om å ta avgjørelse om bortvisning fra egen undervisning for inntil 2 klokketimer, jf. opplæringsloven § 10 tredje ledd.

b) Ved ileggelse av sanksjoner gjelder

Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes å bruke sanksjoner, jf. opplæringsloven § 2-9.

Hendelsen og regelbruddet må være tilstrekkelig godt undersøkt, jf. krav om god forvaltningsskikk.

Skolen skal skriftlig dokumentere grunnlaget for bruken av sanksjon herunder hvilken regel som ble brutt, tidspunkt, og hvilken sanksjon som ble benyttet.

c) Enkeltvedtak

Ved alvorlige regelbrudd hvor det brukes sanksjoner som nevnt i § 6 bokstav i, j, k, l, og m skal saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven følges. Det kreves ikke enkeltvedtak ved bortvisning besluttet av lærer.

d) Nærmere om bortvisning

Bortvisning kan bare brukes ved alvorlige eller gjentatte regelbrudd, jf. opplæringsloven § 2-10 første ledd. Dette gjelder uavhengig av lengden på bortvisningen.

Andre hjelpetiltak eller sanksjoner skal vurderes før bortvisning brukes, jf. opplæringsloven § 2-10 andre ledd.

Ved bortvisning for resten av skoledagen skal foresatte varsles.

Bortvisning for resten av dagen kan ikke iverksettes for elever på 1.-7. trinn dersom skolen ikke får varslet foresatte, med mindre skolen organiserer tilsyn ut dagen, jf. opplæringsloven § 2-10.

e) Rusmidler og gjenstander som er inndratt eller midlertidig fratatt elev

Tobakk, snus og alkohol som er inndratt etter § 6 bokstav h skal overlates til foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.

Ulovlig gjenstander som er inndratt etter § 6 bokstav h skal overlates til politiet. Øvrige gjenstander som er inndratt skal overlates til foresatte.

Gjenstander som midlertidig er fratatt elev etter § 6 g skal leveres tilbake til elev senest innen skoledagen slutter.