§ 7 Fremgangsmåte ved bruk av sanksjoner etter § 6

a) Personell kompetanse

Rektor treffer beslutninger om sanksjoner, jf. opplæringsloven § 9-1. Ansatte på skolen treffer beslutninger innenfor rammen av den myndighet rektor har delegert.

b) Ved ileggelse av sanksjoner gjelder

Eleven har alltid rett til å uttale seg til den som treffer avgjørelsen før det besluttes å bruke sanksjoner, jf. opplæringsloven § 2-9.

Hendelsen og regelbruddet må være tilstrekkelig godt undersøkt, jf. krav om god forvaltningsskikk.

Skolen skal skriftlig dokumentere grunnlaget for bruken av sanksjon herunder hvilken regel som ble brutt, tidspunkt, og hvilken sanksjon som ble benyttet.

c) Enkeltvedtak

Ved alvorlige regelbrudd hvor det brukes sanksjoner som nevnt i § 6 bokstav i, j, k, l, og m skal saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven følges.

d) Rusmidler og gjenstander som er inndratt eller midlertidig fratatt elev

Tobakk, snus og alkohol som er inndratt etter § 6 bokstav h skal overlates til foresatte. Ulovlige rusmidler skal overlates til politiet.

Ulovlig gjenstander som er inndratt etter § 6 bokstav h skal overlates til politiet. Øvrige gjenstander som er inndratt skal overlates til foresatte.

Gjenstander som midlertidig er fratatt elev etter § 6 g skal leveres tilbake til elev senest innen skoledagen slutter.