Lovendring i opplæringsloven kapittel 9a

I følge opplæringslovens §9a har alle elever i skolen rett til et godt og trygt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Stortinget vedtok i juni 2017 en lovendring til opplæringslovens kapittel 9A. Formålet med lovendringen er å styrke rettsikkerheten til elevene samt tydeliggjøre kravene til hva skolene skal gjøre.