I Svelvikskolen skal alle ansatte jobbe for at alle elever har et trygt skolemiljø. Dette er også en lovfestet rettighet i Opplæringsloven.

Opplæringsloven kapittel 9a

I følge opplæringslovens §9a har alle elever i skolen rett til et godt og trygt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Stortinget vedtok i juni 2017 en lovendring til opplæringslovens kapittel 9A. Formålet med lovendringen er å styrke rettsikkerheten til elevene samt tydeliggjøre kravene til hva skolene skal gjøre.

Mobbeombudet i Vestfold

Mobbeombudet skal bidra til at barn, elever og foresatte får ivaretatt sine rettigheter til et trygt og godt læringsmiljø.

Her kan du lese mer om mobbeombudet i Vestfold