Skolen har råd og utvalg hvor foreldrene er med. Brukermedvirkning fra foreldrene er regulert i opplæringslovens kapittel 11.

Foreldreråd og FAU

Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et styre for foreldrerådet.

Leder i FAU på Tangen skole, skoleåret 2017/2018
Jane Grøtteng,

Leder i FAU på Tømmerås skole, skoleåret 2017/2018:
Bjørn Hauknes Balle,

Leder i FAU på Svelvik ungdomsskole, skoleåret 2017/2018:
Erik Pettersson,

Samarbeidsutvalg (SU) / Driftsstyre

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalg (SMU)

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I SMU skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert, men elevene og foreldrene skal være i flertall. SU kan selv være SMU, og må da settes sammen slik at foreldre og elever til sammen har flertall.

Kilde: Udir.no