SLT-modellen er en samordningsmodell for lokale tiltak mot rus og kriminalitet. Målet er at barn og unge fra Svelvik skal få rett hjelp til rett tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. SLT-koordinatoren har i oppgave å samordne lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak i Svelvik.

SLT-modellen

SLT-modellen organiseres gjennom tre nivåer. Nivåene sørger for å fordele ansvaret for styring, koordinering og utføring av det forebyggende arbeidet i kommunen.

  1. Det styrende nivået: Består av lokale toppledere fra kommunen og politiet, Politirådet.
  2. Det koordinerende nivået: Har ansvar for den praktiske koordineringen og kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid.
  3. Det utførende nivået: Alle som er i direkte kontakt med barn og unge i Svelvik kommune.

Samarbeid til det beste for barn og unge

I Svelvik kommune er det ansatt en SLT-koordinator i 50% stilling som har kontorplass ved Svelvik ungdomsskole. SLT-koordinator skal sikre at alle som driver med rus og kriminalitetsforebyggende arbeid møtes regelmessig og samordner sine tiltak. SLT-koordinatoren skal bidra til at de ulike aktørene får bedre mulighet for en felles problemforståelse av hva som er kommunens viktigste utfordringer, og hvilke tiltak som skal settes inn. Gode og stimulerende oppvekstsvilkår og tidlig hjelp og støtte vil kunne bidra til mindre problematferd, rusmisbruk og kriminalitet.

Ta kontakt med SLT-koordinatoren

Dersom du:

  • er bekymret for utviklingen i et ungdomsmiljø på en skole eller i en fritidsaktivitet
  • kjenner til flere barn eller ungdommer som samles rundt avvikende atferd eller om ulovlige handlinger
  • er bekymret for hatytringer eller ekstreme miljøer i ditt lokalmiljø

 SLT-koordinator: Bente Hauglin Liang,

Vil du vite mer?

Vil du lese mer om hvordan ungdommen selv synes det er å være ung i Svelvik? Les:

Rapporten fra Ungdata-undersøkelsen for 2017

På nettsiden til kompetansesenteret til kriminalitetsforebygging kan du også lese mer om:

SLT-modellen og kriminalitetsforebygging