Lokalt gitt eksamen ved Svelvik ungdomsskole.

 • Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i kl 9.00 to dager før eksamensdagen.
 • Kl 9.00 dagen før eksamensdagen, får elevene vite hvilket tema i faget de kommer opp i. Forberedelsesdelen skal gjennomføres som en obligatorisk skoledag. Eleven skal møte på skolen og ha tilbud om veiledning. 
 • Muntlig eksamen starter med at eleven gjennomgår en presentasjon som hun/han har utarbeidet på forberedelsesdagen. Eleven får inntil 10 minutter til å presentere temaet de har forberedt seg på.
 • Eneste tillatte hjelpemiddel er notater fra forberedelsesdelen og hjelpemidler som er relevante for å gjennomføre en forberedt presentasjon. Forberedte skriftlig presentasjoner (notater/powerpoint o.l.) er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Elevens muntlige presentasjon er med i vurderingsgrunnlaget.
 • Under eksamen skal eleven få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Temaet/problemstillingen eleven har forberedt, skal være utgangspunktet for eksamineringen, men eleven vil få spørsmål fra også andre områder innen faget.
 • Det er faglærer som leder utspørringen av eleven. Sensor kan også stille spørsmål. Dersom det er uenighet i hva eleven skal prøves i, avgjør ekstern sensor.
 • Eksamen varer i inntil 30 minutter for hver elev.
 • Eksamenskarakter. Eksamenskarakteren skal settes på grunnlag av den kompetansen eleven viser på selve eksamen. Når samtalen er over, bes eleven vente utenfor mens faglærer og sensor fastsetter karakteren. Dersom de ikke kommer til enighet, er det ekstern sensor som fastsetter den endelige karakteren.
 • Om det gjennom drøftingen av presentasjonen kommer frem moment som gjør det vanskelig for sensor å ta en avgjørelse om karakteren, kan eleven kalles inn igjen. Det er opp til ekstern sensor om dette skal gjøres.
 • Eleven skal få resultatet av prøven før neste elev blir kalt inn.
 • Klagerett ved muntlig eksamen gjelder kun dersom det er begått formelle feil under eksamen.

Det vises til Forskriften FOR 2006-06-23 nr 724: Forskrift til opplæringslova § 3-29, merknader til denne i Rundskriv 1-2010, Rundskriv Udir-2-2014 Lokalt gitt eksamen og merknader til 3-29.