Kriterier for tildeling av kommunal utleiebolig

Alle søkere må være bosatt i Svelvik kommune for å komme i betraktning. For å få tildelt en kommunal utleiebolig må minst to av følgende kriterier oppfylles:

  1. Kommunal bolig kan tildeles søkere som har et funksjonsnivå eller en helsetilstand som gjør det vanskelig å bo i sitt eget hjem
  2. Kommunal bolig skal være en del av en tiltakskjede. Det vil si at man ikke vil bli tildelt kommunal bolig dersom man ikke har behov for andre kommunale eller offentlige tjenester
  3. Søker må være ute av stand til å skaffe seg eller beholde bolig på det private markedet av økonomiske, sosiale eller helsemessige årsaker

Kommunens tildelingsgruppe behandler søknader om kommunal utleiebolig.

Skriftlig søknad med vedlegg sendes Forvaltningskontoret for Helse og Omsorg. Søknadsskjemaet underskrives av søker eller bemyndiget person. For adresse se høyre side. Alternativt kan søknaden leveres på Borgertorget i Svelvik rådhus.

Last ned søknadsskjema.pdf

Tildeling av kommunal utleiebolig blir ikke fattet som et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. Unntaket er tilrettelagte boliger som tildeles etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Husleien

Husleieprisene på kommunale utleieboliger varierer med størrelse og standard, nivået skal etter vedtak av kommunestyret være tilnærmet lik prisene i det private markedet.

Leieperiode

Kommunal utleiebolig tildeles som hovedregel for 3 år, men det kan i enkelte tilfeller være aktuelt med 1 år. Det skal etter to år vurderes hvorvidt leietaker ved hjelp av Husbankens virkemidler kan etablere seg i egen eiet bolig, eller leie på det private markedet. En kommunal utleiebolig er ingen permanent løsning.

Tekniske tjenester v/eiendomsavdelingen står for forvaltning, drift og vedlikehold av de kommunale boligene og husleiekontraktene.

NAV Svelvik behandler søknader om akutte, midlertidige boligbehov.

Forvaltningskontoret for Helse og Omsorg

Svelvik kommune
v/Forvaltningskontoret for Helse og Omsorg 
Åsgaten 24
3061  Svelvik

NAV Svelvik

Besøksadresse:
Åsgaten 24
3060  Svelvik

E-post: