Følgende gruppe har rett og plikt til 600 timer opplæring i norsk:

  • Personer med opphold ut fra asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv beskyttelse
  • Familiegjenforening med overnevnte
  • Familiegjenforening med norske eller nordiske borgere

Følgende gruppe har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 600 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap:

  • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
  • Personer som kommer til landet på grunn av familiegjenforening med disse

Studenter, au pairer, andre med midlertidig opphold, nordiske borgere og personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utenfor ordningen med rett og plikt til opplæring.

Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

I NIR blir alle deltakere med rett til norskopplæring registrert. Formålet med registeret er å dokumentere enkeltpersoners deltakelse i introduksjonsordningen og norskopplæringen. Alle som registreres her vil få et DUF nr. i passet.

Søknad

Henvendelse til Svelvik læringssenter.