Vi har fått flere innspill fra naboer knyttet til byggearbeidet, og særlig trafikkbelastningen dette påfører enkelte områder. Flere naboer er bekymret for at de nye boligene også betyr en økning i biltrafikken i området uten at dette blir tatt hensyn til. Som et generelt svar kan vi si at trafikkøkningen i gaten ikke vil bli like stor som det den var da det lå en barnehage på tomten.

Svar på spørsmål fra møtet med naboer 25.04.19

1. Det er ikke noen fysiske hinder fra biltrafikken mellom gangveien og ned Brinchs gate og Brenmehls gate, noe som svekker trafikksikkerheten. Kan dette fikses?

- Dette må tas inn som innspill i trafikksikkerhetsplanen til kommunen. Dette er nå spilt inn internt i kommunen.

2. Med økt trafikk er det ikke nok lys i dag for å forhindre uønskede hendelser og forebygge trafikksikkerhet i Lille Åsgaten. Kan dette ivaretas?

- Ønsket er oversendt driftsavdelingen, som har ansvaret for oppgradering av gatelys.

3. Skilting må tas hensyn til, både i forhold til enveiskjøring, og parkeringssoner.

-  Vi har varslet totalentreprenør om at lovpålagt skilting skal ivaretas, og at man i tilfeller dette ikke er mulig må søke dispensasjon. Dette er tema på byggemøter mellom kommunen og entreprenøren som står for byggingen.

4. Gaten er nå i dårlig stand, og vil ikke bli bedre av mye tungtrafikk. Vil den asfalteres?

-  Gaten vil bli asfaltert frem til innsnevring når prosjektet er ferdig.

5. Det er utfordringer knyttet til manglende skilting om parkering i Søndre Strømmsgate da trafikken i stor grad har flyttet seg dit etter nedleggelse av barnehagen.

-  Problemet meldes til ansvarlig avdeling for veidrift i kommunen.

6. Det er mye støv i forbindelse med anleggstrafikken og det må sees på salting og feiing av gatene gjennom hele perioden for bygging.

- Hovedentreprenør ivaretar salting og feiing av byggetomten og veien fortløpende.