Sluttrapport og veikart til nabolagsarbeide.

I mars 2019 inviterte Svelvik kommune naboene rundt Lille Åsgaten 3 til å diskutere mulige utfordringer og muligheter knyttet til etableringen av nye kommunale utleieleiligheter og avlastningsleiligheter som skal stå ferdig våren 2020.

Involveringsarbeidet som pågikk fra mars til september har inkludert nabolagsbesøk, flere nabolagsmøter og en spørreundersøkelse.  En detaljert beskrivelse og oversikt over prosessen, erfaringer og resultater er beskrevet i denne rapporten. I et forsøk på å gjøre den lærdommen vi har tilegnet oss gjennom prosessen tilgjengelig for flere har vi også utviklet et veikart til det vi har kalt «Nabolagsarbeid». Vi håper at både denne og rapporten kan være nyttig i planlegging og gjennomføring av lignende prosjekter i andre norske kommuner.

En av de viktigste læringene vi gjorde oss i prosjektet var verdien av å komme tidlig i gang med involveringsarbeidet. Jo tidligere man kommer i gang, jo større sannsynlighet er det for at man kan skape løsninger flere er fornøyd med. Det kan være utfordrende å balansere kollektive og individuelle behov, men jo tidligere man involverer berørte parter jo større sjanse har man til å finne løsninger flere er fornøyde med.

Vi erfarte også at det er viktig å være tydelig på hva som faktisk er mulig å påvirke gjennom prosessen. Flere av de samme spørsmålene kom tilbake i nabolagsmøtene og vi kunne kommunisert enda bedre hva som var mulig å gjøre noe med.

I utgangspunktet var det tenkt at prosjektet skulle fokusere mer på hvordan naboene sammen med de nye beboerne kunne skape et godt naboskap. Dette viste seg å være utfordrende da det viste seg at naboene hadde mer behov for å diskutere tekniske spørsmål knyttet til byggene og byggeprosessen, enn å utforske ideer rundt godt naboskap. På denne måten erfarte vi at det kan være lurt å forme prosessen sammen med de involverte i oppstarten av prosjektet.

Selv om prosessen ble litt annerledes enn det som opprinnelig var tenkt, ble det en nyttig prosess der kommunen gjennom å skape et rom for å involvere naboer fikk mange nyttige innspill og tilbakemeldinger. Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har deltatt på nabolagsmøter og som har kommet med innspill. Det har vært både en lærerik og krevende prosess og kommunen tar med seg verdifulle erfaringer videre.