Utforming av uteareal. Hvem skal bo i Lille Åsgaten 3?

Utforming av uteareal og skjerming

Store deler av gjerdet som eksisterer mellom Lille Åsgaten 3 og naboene i dag vil byttes ut, men dette vurderes individuelt for hvert område.

Kommunen prioriterer lettstelte løsninger, og innspill fra naboer tas med i utarbeidelsen av utomhusplanene og legges frem for landskapsarkitekt. Det vil også tas individuelle hensyn til naboer i forhold til ønsker om å beholde eksisterende løsning, etablering av hekk, gjerde eller netting. I tillegg tar vi med oss ønsket om å ikke bygge for høyt, slik at det ikke skygger over naboeiendommer, en helhetlig estetikk for området, og allergivennlig beplantning i den videre prosessen.

Hvem skal bo i Lille Åsgaten 3?

Det er per i dag ikke klart hvem som vil bli tildelt bolig i Lille Åsgaten, eller hvilke målgrupper de tilhører. Tildeling av boliger skjer etter søknad og behandles av en tverrfaglig gruppe som kjenner leietakerne godt. De kommunale boligene ligger tett på avlastningsboliger for barn og unge, og det vil være naturlig å ta dette i betrakting når boliger tildeles. Kommunen ønsker å legge til rette for et godt bomiljø for alle i nabolaget.