Vi har fått flere innspill fra naboer knyttet til byggearbeidet, og særlig trafikkbelastningen dette påfører enkelte områder.

Flere naboer er bekymret for at de nye boligene også betyr en økning i biltrafikken i området uten at dette blir tatt hensyn til. Som et generelt svar kan vi si at trafikkøkningen i gaten ikke vil bli like stor som det den var da det lå en barnehage på tomten.

Under kan du lese våre svar til spørsmål som kom opp i møtet med naboer 25.04.19:

  1. Det er ikke noen fysiske hinder fra biltrafikken mellom gangveien og ned Brinchs gate og Brenmehls gate, noe som svekker trafikksikkerheten. Kan dette fikses?

-  Dette må tas inn som innspill i trafikksikkerhetsplanen til kommunen. Dette er nå spilt inn internt i kommunen.

2. Med økt trafikk er det ikke nok lys i dag for å forhindre uønskede hendelser og forebygge trafikksikkerhet i Lille Åsgaten. Kan dette ivaretas?

- Ønsket er oversendt driftsavdelingen, som har ansvaret for oppgradering av gatelys.

3. Skilting må tas hensyn til, både i forhold til enveiskjøring, og parkeringssoner.

-  Vi har varslet totalentreprenør om at lovpålagt skilting skal ivaretas, og at man i tilfeller dette ikke er mulig må søke dispensasjon. Dette er tema på byggemøter mellom kommunen og entreprenøren som står for byggingen.

4. Gaten er nå i dårlig stand, og vil ikke bli bedre av mye tungtrafikk. Vil den asfalteres?

-  Gaten vil bli asfaltert frem til innsnevring når prosjektet er ferdig.

5. Det er utfordringer knyttet til manglende skilting om parkering i Søndre Strømmsgate da trafikken i stor grad har flyttet seg dit etter nedleggelse av barnehagen.

-  Problemet meldes til ansvarlig avdeling for veidrift i kommunen.

6. Det er mye støv i forbindelse med anleggstrafikken og det må sees på salting og feiing av gatene gjennom hele perioden for bygging.

-  Hovedentreprenør ivaretar salting og feiing av byggetomten og veien fortløpende.