Faktura og betaling

Vann- og avløpsgebyrer for 2017.

Svelvik kommune sender ut faktura for vann- og avløpsgebyrer tre ganger i året, med forfall 20. mars, 20. juni og 20. oktober. Fakturaene sendes ut minst 21 dager før forfall. Det sendes normalt ut en faktura pr. eiendom.

Vannmåler

De som har vannmåler avleser denne en gang pr. år. Varsel om avlesning sendes abonnenten i november /desember hvert år. Avregning er 1. termin hvert år, og gjelder foregående år.

Faktura sendes hjemmelshaver av eiendommen. Ved salg av eiendommen er det kjøper og selger som fordeler termingebyret seg imellom. Det gjøres oppmerksom på at det tar noe tid fra fakturaene blir produsert til kunden mottar den. Les mer om faktura vannmåler her.

Forsinket betaling

Vann- og avløpsgebyret innbetales til fastsatt tid og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om beløpet er påklaget. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer. Det blir belastet et gebyr pr. utsendte purring. Dersom regningen fortsatt ikke blir betalt, tross purring, blir kravet sendt over til inkasso.

Det er viktig at original giro benyttes ved innbetaling. Ved bruk av annen betalingsmåte enn denne giro må KID-nummeret oppgis for at betalingen skal bli registrert på rett betaler.

Informasjon om omlegging fra betaling etter areal til vannmåler

Kommunestyret vedtok i møte 13.12.2010 at alle boligeiendommer skal betale kommunale vann- og avløpsgebyrer etter målt forbruk innen 2015. Les mer om installasjon av vannmåler her.

Dette innebærer at abonnentene som betaler etter areal mottar et formelt varsel fra Svelvik kommune om å installere vannmåler innen en gitt tidsfrist. Selve vannmåleren er gratis, men abonnenten må selv betale for monteringen.

Abonnenten må selv henvende seg til et godkjent rørleggerfirma som vil sørge for vannmåler, installasjon og nødvendige meldinger til kommunen. Det er kun godkjente rørleggerfirmaer som får utlevert vannmålere.

Gebyrberegning etter målt forbruk anses generelt for å være en metode for rettferdig kostnadsfordeling mellom abonnentene. Betaling etter reelt forbruk.

Hva betyr utette kraner og ventiler?

En lekkasje kan koste mye, les mer om vannlekkasje her.