Tømming og utslippstillatelse private avløpsanlegg

De fleste avløpsanlegg produserer avløpsslam som må fjernes med slamsugebil. Anleggseier betaler et slamtømmegebyr etter hver tømming. Faktura kommer fra Tilsynet for små avløpsanlegg, og eier skal ikke betale noe direkte til tømmefirmaet. Dette gjelder også ved ekstratjenester som spyling eller tømming i forbindelse med reparasjon av anlegget.

Samtidig med slamtømming gjennomføres det også en kontroll av tilstanden i avløpsanleggene. Dette er svært viktig for å forebygge forurensning i vannsig og bekker, og i neste omgang private vannkilder, badeplasser og jordvanningsanlegg.

Firmaer for slamtømming

Tilsynet for små avløpsanlegg har høsten 2014 avholdt ny anbudskonkurranse for slamtømming, i tråd med kommunenes pålagte innkjøpsregler. Anleggseiere i kommuner som har bytte av tømmefirma, får tilsendt eget brev om dette.

Drammen, Svelvik, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Sande bruker Ringerike Septikservice, tlf.: 32 17 13 90 e-post: .

Prisliste

Oppgitte priser er inkludert mva. For mer informasjon om slamtømmegebyret, se gebyrregulativ og prislist for 2019 (pdf).

Regelverk

Kommunestyrene i alle samarbeidskommunene har vedtatt Forskrift for tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsslam og avløpsvann (.pdf) og Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg (.pdf).

Teksten er hentet fra hjemmesiden til Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen.

Tilsynskontoret i Lier

Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen ligger i Lier.

Kontoret fører tilsyn og oppfølging av små avløpsanlegg.

 På hjemmesiden til tilsynet finner du bl.a. informasjon om:

  • Nytt avløpsanlegg
  • Tilsyn og krav om oppgradering
  • Slamtømming
  • Drikkevann
  • Registrering av anlegg

 Tilsynskontorets hjemmeside