Vannmåler

Alle abonnenter som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett skal betale vann- og avløpsgebyr etter målt forbruk. De abonnentene som i dag ikke har vannmåler, må derfor installere dette.

Følgende regler gjelder for installasjon av vannmåler

Installasjon av vannmåler må skje av et godkjent rørleggerfirma som vil sørge for installasjonen og nødvendige meldinger til kommunen for utlevering av vannmåler. Kommunen vil bekoste selve vannmåleren, men abonnenten må selv sørge for og bekoste monteringen av denne.

Vannmålerskjemaet (pdf)  skal fylles ut og overleveres kommunen før utlevering av måler.

Vannmåler kan hentes på Tekniske tjenester, Sverstadveien 1, etter avtale på telefon eller  ring tlf.: 33 78 01 00. 

Kommunen bistår gjerne med å finne en praktisk løsning dersom monteringen skulle by på problemer.

Rekvisisjon av vannmåler

  • Huseier kontakter rørleggerfirma
  • Rørlegger fyller ut vannmålerskjema pdf
  • Vannmåler hentes av autorisert rørlegger hos Tekniske tjenester, Sverstadveien 1

Krav til plassering av vannmåler

  • Måleren skal installeres så nær innvendig hovedstoppekran som mulig
  • Alt vannforbruk på eiendommen skal måles, det skal ikke være vannuttak før vannmåler
  • Foran måler: Sil
  • Etter måler: Stengeventil
  • For å unngå vannskader, bør måleren plasseres i rom med gulvsluk, og ikke utsettes for frost eller sterk varme
  • Måleren skal være lett tilgjengelig for avlesning og utskifting

Næringseiendommer, gårdsbruk og eiendommer som drives av organisasjoner

Her skal det innstalleres vannmåler som registrerer alt forbruk.

Eneboliger

Her skal det monteres en vannmåler.

Seksjonerte boliger / sameier og borettslag

Her skal det i utgangspunktet monteres minst en vannmåler pr. abonnent. Flere abonnenter(eks.eiere av eierseksjoner i en og samme eksisterende bygning) kan imidlertid samarbeide om felles vannmåler der det vil være uforholdsmessig kostbart å installere egen måler for hver seksjon. Fordeling av gebyrene der abonnentene samarbeider om måler, må avtales mellom abonnentene. Likeså må beboerne inngå avtale om fordeling der ett og samme abonnement omfatter flere boenheter, f.eks. utleieleilighet i sokkeletasje.