Drift og veivedlikehold

Det er 3 kategorier veier i Svelvik, Fylkesveier (fv), kommunale veier og private veier.

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunens veier, samt gang og sykkelveier langs kommunale veier. Fylkeskommunen er ansvarlig for fylkesveiene,  med tilhørende gang- sykkelveier, disse driftes av Statens vegvesen.

Drift og vedlikehold skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser.

Vei og park

Er veien kommunal eller privat?

I vegkart kan du ved å klikke på en vei få opp en vegreferanse som forteller hvem veien tilhører.

Når en privat vei blir brukt som felles adkomst for flere eiendommer, plikter hver eier, bruker eller den som har bruksrett til å holde veien i forsvarlig og brukbar stand. Dette er regulert i Veglovens kap. VII om private veier. Her er det også bestemmelser om hvordan kostnader bør fordeles m.v. Kommunen har i dag ingen tilskuddsordning for private veier.

Fylkesvei 319          

Ved feil eller mangler på fylkesvei 319, ring Statens vegvesen på tlf.: 175. Beskjeden blir da videreformidlet til driftsentreprenøren som har ansvaret på strekningen for eksempel dårlig føre, døde dyr, steiner som faller fra fjellskråninger og hull i veien.