Kart over torgplasser i Svelvik

§ 1. Generelt

Borgertorget håndterer booking og betaling av torgplass. For telefonnummer og e-post til Borgertorget se høyre side.

§ 2. Salgstiden

Torgsalg foregår på alle hverdager.

Torgtiden er mandag - fredag kl. 08:00 – 20:00 og lørdager og dager før helligdager kl. 08:00 - 18:00.

Torget er stengt alle helligdager samt 1. og 17. mai.

§ 3. Hvilke varer kan omsettes på torget?

Det settes ingen begrensninger på hvilke varer som kan omsettes på torget så fremt de er lovlige iht. norsk lov. Selger må selv sørge for å inneha nødvendige tillatelser og godkjenninger fra andre myndigheter i forhold til sitt virke.

§ 4. Tildeling av torgplass

Torgplass tildeles av Svelvik kommune etter skriftlig søknad. Tillatelsen skal tidsbegrenses. Et eventuelt avslag på søknad om torgplass kan påklages til hovedutvalget for Tekniske tjenester.

§ 5. Torghandlerens plikter

Enhver torghandler skal ordne sitt utsalg slik som torgadministrasjonen bestemmer og for øvrig rette seg etter de til enhver tid gjeldene forskrifter og prisbestemmelser. Alle torghandlere plikter straks å etterkomme torgadministrasjonens anvisninger.

Salgsbodene skal være forsynt med den handlenes navn.

Når torgtiden er slutt skal alle varer, samt kjøretøy, bord og lignende som er brukt ved handelens straks fjernes fra torget. Gjenstående torgmateriell kan fjernes av torgadministrasjonen for eierens regning og risiko, og oppbevares i inntil 3 uker, hvoretter kommunen kan disponere fritt over materiellet.

Det er forbudt å kaste avfall eller lignende på torget.

Evt. reklameskilt må plasseres innenfor den tildelte plassen.

Parkering av biler er ikke tillatt på torgplassen, med unntak for kjøretøy som er spesialinnredet for salg direkte fra kjøretøyet. Eieren plikter å sørge for at torgplassen ikke tilsøles av oljelekkasje fra kjøretøyet.

§ 6. Avtalebrudd

Ved brudd/overtredelse av dette regelverk kan kommunen bortvise torghandleren med umiddelbar virkning uten refusjon av betalt torgavgift.

Vedtatt av kommunestyret 03.12.12, K-sak 66/2012, ESA-sak 12/2002.

Kart over torgplasser i Svelvik.

Kart torgplass

Svelvik kommune

Post og besøksadresse:

Åsgaten 24
3060 Svelvik