Trafikksikkerhetsplan

Kommunedelplan for trafikksikkerhet -  kunngjøring av rullert handlingsplan for perioden 2013 - 2016

Ny rullering av trafikksikkerhetsplan fra 2017 er under utarbeidelse.

Kommunestyret har tidligere vedtatt Trafikksikkerhetsplanen som en kommunedelplan for trafikksikkerhet. Planen omfatter både fysiske tiltak og tiltak rettet mot adferd og holdninger.

Kommunestyret vedtok i møte den 10.06.2013 Trafikksikkerhetsplanens handlingsdel for perioden 2013 – 2016. Planvedtaket kan i henhold til Plan- og bygningsloven §11-15 ikke påklages. 

Spørsmål om trafikksikkerhetsplanen eller nye innspill kan rettes til Svelvik kommune, Tekniske tjenester tlf.: 33 78 01 00, eller på e-post:

Kommunen har ansvaret for kommunale boliggater og veier, samt mange offentlige servicefunksjoner. Den kommunale trafikksikkerhetsplanen søker å samordne alle forslag til trafikksikkerhetstiltak uansett hvem som har ansvaret for tiltaket.

Statens vegvesen har ansvar for fylkesvei 319,990 og informasjon og opplæring for å bedre adferden hos trafikantene, samt førerprøver og kontroll av kjøretøy.

Politiet driver også med informasjons- og opplæringsarbeid, men i første rekke er det kontroll og overvåkning av trafikken som er politiets ansvar.

Trygg trafikk retter sin virksomhet mot informasjons- og opplæringstiltak, særlig i skoleverket. Fylkeskommunen har i henhold til vegtrafikklovens § 40 a ansvar for å samordne og tilrå trafikksikkerhetstiltak i fylket.