Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2022

Kommunestyret har tidligere vedtatt Trafikksikkerhetsplanen som en kommunedelplan for trafikksikkerhet. Planen omfatter både fysiske tiltak og tiltak rettet mot adferd og holdninger.

Kommunestyret vedtok i møte den 12.12.2017 ny Trafikksikkerhetsplanen for perioden 2017 - 2022 som en del av kommuneplanen. Planvedtaket kan i henhold til Plan- og bygningsloven §11-15 ikke påklages. 

Spørsmål om trafikksikkerhetsplanen eller nye innspill kan rettes til Svelvik kommune på e-post: . eller tlf.: 33 78 01 00. 

Kommunen har ansvaret for kommunale boliggater og veier, samt mange offentlige servicefunksjoner. Den kommunale trafikksikkerhetsplanen søker å samordne alle forslag til trafikksikkerhetstiltak uansett hvem som har ansvaret for tiltaket.

Statens vegvesen har ansvar for fylkesvei 319 og informasjon og opplæring for å bedre adferden hos trafikantene, samt førerprøver og kontroll av kjøretøy.

Politiet driver også med informasjons- og opplæringsarbeid, men i første rekke er det kontroll og overvåkning av trafikken som er politiets ansvar.

Trygg trafikk retter sin virksomhet mot informasjons- og opplæringstiltak, særlig i skoleverket. Fylkeskommunen har i henhold til vegtrafikklovens § 40 a ansvar for å samordne og tilrå trafikksikkerhetstiltak i fylket.